Log in Register

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

logo11

logo right4

อำนาจหน้าที่

  • Posted on:  Thursday, 13 February 2014 10:52
  • Written by 
Rate this item
(0 votes)

อำนาจและหน้าที่

(1.) นายกสภาสถานับ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

(2.) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน

(3.) อธิการบดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(4.) กรรมการสภาสถาบันจำนวนสองคน ซึ่งเลือกจากหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (3) และ (4) จำนวนหนึ่งคน และผู้แทนพนักงานสถาบันจำนวนหนึ่ง

Read 10098 times Last modified on Sunday, 16 February 2014 21:53

LM0

   

LM7

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์?